VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
2020 m. kovo 30 d.
 
bck
2020 kovas
fow
P
A
T
K
P
Š
S
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Renginys
Posėdis
Sportas
Komitetas
Taryba
Kinas
s
Netrukus pradės veikti nauja Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainė! Išbandykite!

Vanduo

 Vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos

 

Varėnos miesto požeminio vandens monitoringo programa 2012-2016 metams

 

 Varėnos miesto poveikio požeminiam vandeniui monitoringo 2013 m. rezultatai

 Varėnos miesto poveikio požeminiam vandeniui monitoringo 2014 m. rezultatai

 Varėnos miesto poveikio požeminiam vandeniui monitoringo 2015 m. rezultatai

 Varėnos miesto poveikio požeminiam vandeniui monitoringo 2016 m. rezultatai


Įgyvendintas projektas "Žiežulio ežero rytinės dalies išvalymas"Varėnos rajono savivaldybės administracija, siekdama pagerinti Žiežulio ežero ekologinę būklę ir padaryti šį ežerą patrauklesnį rekreacijai, inicijavo projektą, kuriam skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas ir pritaikymas turizmo plėtrai" uždavinio „Skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių bei kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės) išsaugojimą, sudarant sąlygas efektyviam jų pritaikymui gyventojų ir ūkio reikmėms" įgyvendinimo priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas". Projekto tikslas - pagerinti Žiežulio ežero ekologinę būklę. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia buvo 2009 m. kovo 25 d., pabaiga - 2012 m. gegužės 31 d.

 

 

 

2010 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir Varėnos rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Žiežulio ežero rytinės dalies išvalymas", projekto kodas VP3-1.4-AM-R-11-005, finansavimo ir administravimo sutartį. Projektui įgyvendinti numatytas iki 789 498,42 Lt finansavimas (Europos regioninės plėtros fondo lėšos - 671 073,66 Lt, Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšos  - 118 424,76 Lt).

 

Žiežulio ežero būklė prieš valymą buvo bloga. Reikšmingos teršalų prietakos į ežerą nebuvo, bet ežere buvo susikaupę dideli dumblo, turtingo organinėmis medžiagomis, kiekiai. Susikaupęs dumblas mažino ežero gylį (vidutinis ežero gylis tebuvo 1,97 m), žiemos metu trūkdavo deguonies, dėl to ežere dažnai dusdavo žuvys. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 24 Žiežulio ežeras įtrauktas į Vandens telkinių, kuriuose žiemos metu gali susidaryti deguonies trūkumas, sąrašą. Gausiai auganti vandens augalija (meldai, nendrės, nertys, elodėjos) kasmet išaugindavo didelę biomasę, kuri po kiekvienos vasaros nugrimsdavo į dugną ir spartindavo dumblo sluoksnio storėjimą. Vidutinis dumblo sluoksnis Žiežulio ežere buvo 6,4 m, vakarinėje ežero dalyje buvo prasidėję aiškiai matomi ežero pelkėjimo procesai.

Įgyvendinus projektą 2,5 ha Žiežulio ežero plote buvo iškasta 49,3 tūkst. kub. m dumblo, ežero rytinė dalis pagilinta iki 4-5 m gylio, sutvarkytas 1,0 ha pakrantės ruožas, iškirsti menkaverčiai krūmai, įrengta dirbtinė žuvų nerštavietė. Todėl Žiežulio ežere šiuo metu susidarė palankesnės sąlygos vystytis įvairesnei augalijai bei gyvūnijai, plėtoti mėgėjišką žūklę, ežeras tapo patrauklesnis rekreacijai. Atlikus mikrobiologinius Žiežulio ežero vandens kokybės tyrimus, nustatyta, kad Žiežulio ežero vanduo yra švarus, ežere galima maudytis. Be to, įgyvendinant Varėnos rajono savivaldybės administracijos projektą „Žiežulio tako poilsio ir turizmo infrastruktūros plėtra", prie Žiežulio ežero bus įrengti rekreaciniai objektai.

 

Dokumentų ir ryšių su visuomene skyriaus
vyr. specialistė Rūta Averkienė
Tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144
El. paštas ruta.averkiene@varena.lt 

  


  

Varėnoje įgyvendintas projektas „Karloniškės ežero išvalymas"

 

2010 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir Varėnos rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Karloniškės ežero išvalymas" (projekto kodas VP3-1.4-AM-R-11-003) finansavimo ir administravimo sutartį. Projektui įgyvendinti numatytas iki 340 062,88 Lt finansavimas (Europos regioninės plėtros fondo lėšos - 289 053,45 Lt, Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšos  - 51 009,43 Lt).

 

Projekto tikslas - pagerinti Karloniškės ežero ekologinę būklę. Projekto uždavinys - įgyvendinti Karloniškės ežero Varėnos mieste būklės gerinimo priemones, t.y. išvalyti vandens telkinį ir sutvarkyti pakrantes.

Rangos sutartis dėl Karloniškės ežero valymo darbų atlikimo pasirašyta 2010 m. rugpjūčio 23 d. su UAB „Leimesta". Ežero valymo darbai buvo pradėti 2010 m. rugsėjo 14 d.

 

Dokumentų ir ryšių su visuomene skyriaus

vyr. specialistė Rūta Averkienė,

tel. 31 980, el. paštas: ruta.averkiene@varena.lt

 

 


 

 

 

 

 

Informacinis pranešimas

2010 m. rugsėjo 27 d.

 

Viešoji įstaiga „Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras", bendradarbiaujant su Norvegijos partneriu „GRID-Arendal" ir Kaišiadorių, Rokiškio, Utenos, Varėnos ir Kauno rajonų bei Panevėžio ir Alytaus miestų savivaldybėmis, 2010 m. sausio-rugsėjo mėn. įgyvendino paprojektį „Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių bendradarbiavimas ir patirties sklaida švietimo atliekų tvarkymo klausimais srityje".

Paprojekčio tikslas - bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių skatinimas visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais srityje.

Paprojekčio įgyvendinimo metu sukurta internetinė projektų ir aplinkosauginio švietimo metodų duomenų bazė, kurioje pateikti aplinkosauginio švietimo atliekų tvarkymo srityje projektų pavyzdžiai bei informacija apie aplinkosauginio švietimo metodus ir metodiką.  2010 m. gegužės 3-7 d. Lietuvos aplinkosaugos specialistams organizuota stažuotė Norvegijoje tikslu - susipažinti ir praktiškai pamatyti kaip vykdomas švietimas atliekų tvarkymo klausimais Norvegijoje. Aplankyta nemažai organizacijų, kuriose stažuotės dalyviai sužinojo, kaip atliekų tvarkyme derinamas švietimas ir infrastruktūros diegimas, kaip vyksta darbas su bendruomenėmis, kokie aplinkosauginiame švietime taikomi finansiniai mechanizmai ir kaip vykdomas administravimas, kokios institucijos yra atsakingos už švietimo atliekų tvarkymo klausimais organizavimą, bei kokie naudojami visuomenės aplinkosauginio švietimo ir įtraukimo metodai bei priemonės.

Š.m. gegužės - birželio mėnesiais organizuota 10 regioninių seminarų  „Komunikacijos įtaka visuomenės požiūriui į atliekų rūšiavimą. Priemonės ir poveikis" Lietuvos savivaldybių administracijų specialistams ir seniūnijų darbuotojams. Seminaruose buvo kalbama apie inovatyvius švietimo metodus ir priemones, būdus kaip efektyviau organizuoti švietėjišką darbą, tikslu - pasiekti ir sudominti kuo didesnę visuomenės dalį. Seminaruose taip pat pristatyta Norvegijos patirtis švietimo atliekų tvarkymo klausimais srityje.

Paprojekčio metu taip pat parengta: atliekų vengimo rekomendacijos vartotojams, švietimo atliekų tvarkymo klausimais programos paprojekčio partnerėms savivaldybėms, bendras paprojekčio partnerių švietėjiškas projektas, Lietuvos-Norvegijos institucijų - paprojekčio partnerių bendradarbiavimo strategija.

Bendra paprojekčio vertė - 196596,22 Lt, iš kurių 157836,22 Lt suma - Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas" lėšos.

 

            Daugiau informacijos: Lina Gelažienė, Viešoji įstaiga „Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras", tel. nr.: 8-37 423053, el. paštas: lina@ecat.lt, www.ecat.lt .

 


 

Viešoji įstaiga „Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras", bendradarbiaujant su Norvegijos partneriu „GRID-Arendal" ir Kaišiadorių, Rokiškio, Utenos, Varėnos ir Kauno rajonų bei Panevėžio ir Alytaus miestų savivaldybėmis, pradeda įgyvendinti paprojektį „Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių bendradarbiavimas ir patirties sklaida švietimo atliekų tvarkymo klausimais srityje". Bendra paprojekčio vertė - 196596,22 Lt, iš kurių 157836,22 Lt suma finansuojama Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas" lėšomis. Paprojektis įgyvendinamas 2010 m. sausio - rugsėjo mėnesiais.

Paprojekčio tikslas - bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių skatinimas visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais srityje. Įgyvendinant paprojektį bus organizuota Lietuvos aplinkosaugos specialistų stažuotė Norvegijoje, skirta susipažinti ir praktiškai pamatyti kaip vykdomas švietimas atliekų tvarkymo klausimais šioje šalyje. Stažuotės metu bus surengtas 4 valandų trukmės informacinis renginys, kuriame Lietuvos ir Norvegijos aplinkosaugos specialistai papasakos apie atliekų tvarkymo politiką, atliekų tvarkymo organizavimą bei vykdomą visuomenės švietimą šioje srityje. Lietuvoje bus organizuota 10 regioninių seminarų savivaldybių, seniūnijų bei švietimo atliekų tvarkymo klausimais srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų atstovams, kuriuose bus aptariama kaip derinti infrastruktūros diegimą ir visuomenės švietimą atliekų tvarkymo klausimais, pristatoma Norvegijos patirtis šioje srityje. Paprojekčio partnerėms savivaldybėms bus parengtos švietimo atliekų tvarkymo klausimais programos, bei, bendradarbiaujant visiems paprojekčio partneriams, bus parengtas bendras švietėjiškas projektas atliekų tvarkymo klausimais. Paprojekčio įgyvendinimo metu bus sukurta internetinė projektų ir aplinkosauginio švietimo metodų duomenų bazė, parengtos atliekų vengimo rekomendacijos, o taip pat parengta Lietuvos - Norvegijos institucijų - paprojekčio partnerių bendradarbiavimo strategija. Veiklos ir rezultatų viešinimas bus vykdomas viso paprojekčio įgyvendinimo metu.

varena.lt paskelbtą informaciją galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur tik nurodžius varena.lt interneto svetainę kaip šaltinį.
senrude
s
Grįžti į pradinį puslapįEl. paštas
Apklausa

Ar reikėtų pertvarkyti eismą Varėnos miesto Vytauto gatvėje, vietoje dviračių juostų, įrengiant dviračių taką?

 
 
 
 
s

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. (8 310) 31 500, faks. (8 310) 51 200, el.p. info@varena.lt.
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773873

s

Sprendimas: Fresh Media
Naudojama EasyWeb 3.0 sistema