VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
2020 m. vasario 28 d.
 
bck
2020 vasaris
fow
P
A
T
K
P
Š
S
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
Renginys
Posėdis
Sportas
Komitetas
Taryba
Kinas
s
Netrukus pradės veikti nauja Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainė! Išbandykite!

Apie mus

Vaikų dienos centro veiklą koordinuoja

 Asta Žmuidinavičienė - VDC „Versmė" vadovė, VO „Ištieskime ranką vaikui" pirmininkė. Tel.: 8 612 26912.

 

Vaikų dienos centre dirba: socialinis darbuotojas ir socialinio darbuotojo padėjėjas

 

Centro veikloje savanoriškai nuolat dalyvauja VO „Ištieskime ranką vaikui" nariai.

 


PRADŽIA


2003 m. gruodžio 22 d. Juridinių asmenų registre įregistruota Varėnos rajono visuomeninė organizacija „Ištieskime ranką vaikui" ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 551 Reg. Nr. VO-2003-15 įregistruoti organizacijos įstatai.
Varėnos rajono visuomeninė organizacija „Ištieskime ranką vaikui" yra Varėnos rajono savanoriška, nepolitinė ir nereliginė organizacija, siekianti užtikrinti visų vaikų teisę augti laisvomis, sveikomis ir nepriklausomomis asmenybėmis bei džiaugtis žmogaus teisėmis, be baimės, kad jos bus pažeistos.
Organizacija yra juridinis asmuo, turi savo antspaudą, atributiką, atsiskaitomąsias litinę ir valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose.

 

SITUACIJOS ANALIZĖ


VTAT pateiktais duomenimis 2004 m. rajone buvo 250 socialinės rizikos šeimų, kuriose augo per 600 vaikų. Vien tik Varėnos mieste yra 47 socialinės rizikos šeimos. 2005 m. šis skaičius išaugo iki 255 šeimų su jose gyvenančiais 622 vaikais. Vaiko teisių apsaugos tarnybos duomenimis per 50 vaikų iš socialinės rizikos šeimų yra reikalingos dienos paslaugos.
Analizuojant blogėjančią padėtį tų vaikų, kurie yra rizikos grupėje, atsižvelgdama į tai, kad rajone visai nėra teikiamos paslaugos vaikams, 2004 m. visuomeninė organizacija ėmėsi iniciatyvos vaikų dienos centrui įkurti.
Visuomeninė organizacija "Ištieskime ranką vaikui" pagal panaudos sutartį gavo iš savivaldybės patalpas ir savo narių lėšomis ir pačių jėgomis įkūrė pirmąjį Varėnos rajone vaikų dienos centrą „Versmė".

 

 

Visuomeninės organizacijos narių darbas

 

VEIKLA


Jau 2004 m. rugsėjo 1 d. duris atvėrė vaikų dienos centras „Versmė".

 

CENTRO MISIJA


Ugdome savarankišką žmogų, kuris gebėtų kiek galima plačiau pažinti jį supantį pasaulį, bendrauti, realizuoti save ir visapusiškai integruotis į visuomenę.

 

CENTRO TIKSLAI:


• Teikti socialines paslaugas mokyklinio amžiaus vaikams.
• Dirbti su Centrą lankančių vaikų šeimomis - padėti vaikui ir jo šeimai spręsti iškilusias problemas.

 

CENTRO UŽDAVINIAI:


• Dirbti su socialinės rizikos šeimų ir delinkventiniais vaikais;
• Organizuoti vaikų maitinimą;
• Skiepyti darbinius įgūdžius, organizuoti turiningą popamokinį vaikų užimtumą;
• Ugdyti socialinius ir higienos įgūdžius, teikti socialines paslaugas;
• Teikti vaikams ir jų šeimoms socialinę, psichologinę ir pedagoginę pagalbą.

Vaikams buvo teikiamos minimalios paslaugos: užimtumas, konsultavimas ir pamokų ruoša. Pastebėjome, kad vaikai daug laiko praleidžia Centre, neskuba grįžti į namus, dėl to atsirado būtinybė organizuoti vaikams maitinimą.

Centre vaikai turi galimybę išgerti arbatos ir susitepti sumuštinį

Išanalizavus realią padėtį ir atsižvelgus į vaikų poreikius bei padėtį šeimose, buvo nuspręsta teikti programą „Varėnos vaikų dienos centras „Versmė" 2004 m. " Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiamam vaikų dienos centrų konkursui. Jau IV ketvirty į organizacijos sąskaitą įplaukė pirmosios maitinimui ir veiklai organizuoti skirtos lėšos.

Vaikai mokosi iš šiaudų rišti sodus

Po spektaklio prie Vilniaus lėlės teatro

Prioritetinė centro darbo sritis - socialinis darbas su mokyklos nelankančiais vaikais ir jų šeimomis, palaikant glaudžius ryšius su vietos bendruomene, mokyklomis, policija, vaiko teisių apsaugos tarnyba ir kitomis paslaugas teikiančiomis institucijomis.
Tęstinė programa „Varėnos vaikų dienos centras „Versmė" 2005 m." taip pat gavo finansavimą iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vaikų dienos centrų konkurso.
Centre imtasi organizuoti užimtumą socialinės rizikos šeimų ir delinkventiniams vaikams. Įgyvendinant finansuojamą programą darbas su vaikais ir jų šeimomis pagerėjo: organizuojamas vaikams maitinimas, vykdoma įdomesnė veikla, siūlomos įvairios išvykos, renginiai.

 


Kalėdinis renginys

Vaikų dienos centro „Versmė" lankytojai su Mokinukėmis

Kaune

Centre nuolat vyksta įvairūs renginiai, daug renginių ir priemonių skiriama ne tik vaikams, bet ir visai šeimai.

Darbas su tėvais

Teikiamos minimalios socialinės ir higienos paslaugos. Vaikai turi galimybę:
• Išsilyginti

• Išsivirti arbatos ir susitepti sumuštinį

• Nusiprausti

2005 m. buvo vykdoma veikla, finansuojama iš savivaldybės remiamų programų. 2005 m. savivaldybė dalinai finansavo dvi prevencines programas, kurios buvo integruotos į didžiąja (SADM remiamą) Centro veiklos programą.
Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos konkurso programa „Kurkim ateitį dabar" buvo vykdoma bendradarbiaujant su Varėnos r. PK.

 

Su nepilnamečių reikalų inspektorėmis

Didelis dėmesys programos metu buvo skiriamas turizmui. Jungtinė vaikų dienos centro „Versmė" ir Varėnos rajono moksleivių tarybos komanda dalyvavo rajono moksleivių sąskrydyje Puvočiuose.


Stovyklavietė

Aktyvus poilsis gamtoje

Sporto ir sveikatingumo konkurso programa „Sportas - tai jėga" buvo įgyvendinama drauge su pradinės mokyklos „Šaltinėlis" ketvirtokais.

Kvadrato varžybos

Projekto „Sportas - tai jėga" dalyviai

2005 m. stipriai išaugo vaikų susidomėjimas Centro veikla, lankytojai į svečius trumpam pasikviesdavo savo draugus, kurie domėdavosi dienos centro veiklą, visada rasdavo darbuotojų supratimą, palaikymą. Atsirado būtinybė veiklą vykdyti pagal amžių ir padėtį skiriant lankytojus į dvi grupes. Susiformavo 6 -12 metų vaikų iš socialinės rizikos šeimų grupė ir 14-18 metų delinkventinio elgesio paauglių grupė. Centras dirbo pamainomis (nuo 14 iki 17val. ir nuo 18 iki21 val.).
Centro veiklą aktyviai remia ir nuolat palaiko savivaldybė (pilnai išlaiko patalpas, atleidžia nuo mokesčių už komunalines paslaugas), tai sudaro 6200 litų per metus
2005 metų veikla, tai - pilotinis projektas, įrodantis tai, kad dienos centro veikla pasiteisina. Būtina steigti dienos globos įstaigas, teikiančias socialines paslaugas vaikams ir jų šeimoms. Tačiau svarbu yra užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę. O to padaryti negalima dirbant konvejeriu su dviem grupėm. Ataskaitiniame visuomeninės organizacijos „Ištieskime ranką vaikui" susirinkime buvo nutarta didesnį dėmesį skirti teikiamų paslaugų kokybei, veiklą vystyti dirbant su viena, ne didesne kaip 20 vaikų, grupe.
Tais pačiais metais VO „Ištieskime ranką vaikui" pateikė paraišką dalyvauti socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos projektų atrankos konkursui ir parengtam projektui „Socialinių paslaugų plėtra vaikų dienos centre „Versmė" " taip pat buvo skirtas finansavimas.
Jau akivaizdu, kad projektas yra sėkmingai įgyvendintas, laiku baigti remonto darbai ir įsigytos planuotos priemonės. Šiuo metu vyksta paruošiamieji darbai atnaujinto Centro atidarymui. Jų metu ypač aktyviai dirba lankantys centrą paaugliai.
Centre išplėstas šeimai teikiamų socialinių paslaugų spektras. Atidarius Centrą vaikai turės geras sąlygas išsimaudyti, išsiskalbti ir pasitaisyti ar išsilyginti drabužius, pasigaminti karšto maisto, išmokti buities kultūros.

Atnaujintos vaikų dienos centro „Versmė" patalpos.

Socialiniai darbuotojai ir savanoriai ugdys vaikų socialinius ir higienos įgūdžius, organizuos kryptingą popamokinį ir laisvalaikio užimtumą, skatins savarankiškumą, bus įgyvendinamos įvairios prevencinės programos. Suremontuotame centre bus užtikrinta aukštesnė teikiamų socialinių paslaugų kokybė.

 

Vaikų poilsiui pritaikytas kambarys

Atnaujinus dienos centro bazę ir pastatą pritaikius mišrių socialinių paslaugų vaikams ir jų šeimoms teikimui, išsiplės socialinių paslaugų tinklas:
-organizuojamas maitinimas;
-skatinama savitarpio pagalba;
-teikiama informacija, konsultacijos;
-palaikomas nuolatinis bendravimas;
-teikiamos socialinių įgūdžių mokymo ir užimtumo paslaugos vaikams;
-teikiamos asmens higienos ir buities paslaugos (galės išsimaudyti ar išsiskalbti drabužius);
-socialinio darbo paslaugos.

Piešinio tema - ŠEIMA

 

PARTNERIAI


Varėnos rajono savivaldybės administracija;
Vaiko teisių apsaugos tarnyba;
Socialinės paramos skyrius;
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius;
Varėnos miesto mokyklos;
Varėnos rajono moksleivių taryba;
Varėnos r. PK;
Varėnos seniūnija;
Alytaus visuomenės sveikatos centro Varėnos filialas;
Varėnos švietimo centras;
VO sveikatingumo klubas „Saulingė".

Piešinio tema - MEILĖ

 

FINANSAVIMAS:


Vaikų dienos centras „Versmė" finansuojamas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programų, visuomeninės organizacijos „Ištieskime ranką vaikui" lėšų ir yra remiamas Varėnos rajono savivaldybės.

Piešinio tema - NAMAI


varena.lt paskelbtą informaciją galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur tik nurodžius varena.lt interneto svetainę kaip šaltinį.
senrude
s
Grįžti į pradinį puslapįEl. paštas
Apklausa

Ar reikėtų pertvarkyti eismą Varėnos miesto Vytauto gatvėje, vietoje dviračių juostų, įrengiant dviračių taką?

 
 
 
s

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. (8 310) 31 500, faks. (8 310) 51 200, el.p. info@varena.lt.
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773873

s

Sprendimas: Fresh Media
Naudojama EasyWeb 3.0 sistema